A https://impactacademy.hu/ cím alatt elérhető weboldalt a Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft. (2081 Piliscsaba, Csévi út 3. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) az Adatkezelő által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

A Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-74216/2014

Jelen Nyilatkozat bármely módosítása abban az időpontban lép hatályba, amikor az online regisztráció megtalálható és elérhető az Adatkezelő weboldalán. Ezen online regisztrációs felületen kerülnek az Adatkezelő adatbázisba olyan jelentkezők személyes adatai, akik együttműködő partnernek jelentkeznek, vagy Adatkezelőtől valamely szolgáltatására ajánlatot kérnek.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozat vagy a hozzá kapcsolódó oldalak bármely tartalmát, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, külön előzetes figyelmeztetés, és utólagos tájékoztatás nélkül megváltoztassa, illetve megszüntesse, figyelembe véve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat.

1. Megfelelés a jogszabályoknak
1.1 Adatkezelő tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk, és azokat csak saját, Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosan, mértékben és ideig használjuk fel.
1.2 Adatkezelő adatvédelmi elveinek kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

  • 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv).
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


1.3 Használt fogalmak és azok értelmezése
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.

Az Avtv. jelenleg hatályos vonatkozó fogalmai és értelmezései:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;


Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. Általános adatkezelési elvek
2.1 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Civil Support Nonprofit Kft. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
2.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő általában a társadalmi szervezetek, illetve a Civil Support Nonprofit Kft. és partnerei szolgáltatásai iránt érdeklődők számára hírlevelet küldjön, a weboldalon keresztül információt biztosítson, és egyéb, a társadalmi szervezetek működésével kapcsolatos tanácsadást, szolgáltatásokat nyújtson.
2.3 Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.
2.4 Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
2.5 Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai – azaz személyes adatnak nem minősülő – adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.
2.6 Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
2.7 Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
2.8 Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).
2.9 Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
2.10 Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az e-mail vagy a 1241 Budapest, Pf. 125 postai címen, illetve a +36-30-587-9054-es telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.
2.11 Az Adatkezelő az e-mailen, postai úton vagy telefonon beérkezett adatkezelési visszavonást 5 munkanapon belül véghezviszi. Ennek értelmében minden visszavonásra kért adatot megsemmisíti.

3. Regisztráció
3.1 Adatbázisunkba való bekerülésének érdekében felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magukat honlapunkon.
A regisztráció során a felhasználóinkat a személyes adataik (listát lásd alább) közlésére kérhetjük. A regisztráció során csak olyan személyes adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
A regisztráció során az alábbi adatokat kérjük:

§ E-mail címe (megkülönböztetés, az elfelejtett jelszó újbóli megküldése, hírlevél, valamint értesítések megküldése céljából);
§ Jelszava (ezzel léphet be személyes postafiókjába)
§ Neve
§ Cégnév
§ Telefonszám, e-mail cím


3.4. Önnek bármikor módjában áll regisztrációkor megadott adatait megváltoztatni, valamint minden adatának törlését kérni adatbázisunkból.
3.5. A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.

4. Jelentkezés hírlevél szolgáltatásra
Amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, lehetősége van hírlevél szolgáltatásra jelentkezni. A jelentkezés lépései weblapunkról egyértelműen kiderülnek. Jelentkezését követően Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy fogadta az Ön jelentkezését.

5. Levelezés
5. 1. Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.
5.2 Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik részünkre írásban bejelentették, hogy kívánnak-e szolgáltatásunk felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére nem küldünk reklámot. A nyilvántartást harmadik fél számára kizárólag az igénybe vevő előzetes hozzájárulásával adjuk át.
5.3 Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

6. Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek
6.1 Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: vagy a +36-30-587-9054-es telefonszámon. Itt Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Kérelme estén részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

6.2. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:
(i) ha az adatok kezelése jogellenes;
(ii) ha Ön kéri;
(iii) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
(iv) az adatkezelés célja megszűnt;
(v) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

6. 3. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6.4. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – választása szerint – megindítható a Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft. vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.

Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett oldalakra érvényes.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat érvényes 2020. 12.17-től